Kitab Referensi Belajar Islam Dari Dasar

Oleh : M. Hasan Hasbullah

Menggapai kesuksesan dalam mempelajari ilmu agama,  ibarat menaiki tangga. Belajar bertahap dari dasar ke tingkat yang lebih tinggi.

Kali ini, penulis akan menyebutkan beberapa buku rujukan kitab berbahasa Arab dalam belajar Islam dari dasar hingga menengah dan tingkat tinggi.

Kitab berbahasa Arab tersebut sudah banyak terjemahannya dari berbagai penerbit terpercaya di Negeri ini, sehingga kita bisa mempelajarinya. Namun lebih bagus lagi bila dipelajari tidak hanya buku-buku terjemahan saja, tapi juga mempelajari kitab aslinya yang berbahasa arab. Kitab-kitab yang disebutkan di bawah adalah kitab-kitab yang dipelajari oleh mayoritas pesantren baik di indonesia dan di luar negeri, yang di ajarkan oleh ulama’ ahlussunnah wal jama’ah jadi bukan kitab dari sekte-sekte sempalan dalam islam.

Mempelajari ilmu secara bertahap tetap dengan belajar langsung dari guru. Namun kita butuh belajar dengan memakai rujukan kitab secara berjenjang. Sehingga ketika belajar dari guru pun demikian, carilah guru yang mengajarkan ilmu dari dasar, setelah itu beranjak pada kitab yang lebih tinggi lagi. Disini Kami akan berikan contoh kitab-kitab apa yang baiknya kita pelajari. Urutan nomor yang kami sebutkan adalah tingkatan dari dasar hingga lanjutan.

Kitab Ilmu Alat (Sharaf dan Nahwu):

 1. Al-amtsilatut tasrifiyah; Kh. Ma’shum ‘Aly.
 2. Qowaidul i’lal Kyai Munzir Nadzir
 3. Nadzom Qowaidul i’rab ; Syeikh Nahrawi Al-jawi
 4. Tashrif Izzi ; Syeikh And Wahab Az-Zanjani dengan Syarah Tashrif Al-Izzi ; Syeikh Sa’duddin At-Taftazani.
 5. Izzi Kailanany ; Ali bin Hasyim Al-Kailani,
 6. Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyyah: Syeikh Sonhaji dilengkapi dengan Syarah Mukhtashor jiddan ; Syeikh Ahmad Zaini Dahlan
 7. Nadzmul Maqshud ; Syaikh Ahmad bin Abdurrahim al-Thahthawi dengan Syarah hall al-Ma’qud ala Nadzm Al-Maqshud ; Syeikh Muhammad ‘Alisy Al-Maliki Asy-syadzili .
 8. Nadzom al-Imrithi Syaikh Syarifuddin Yahya bin Syaikh Badruddin Musa bin Romadhon bin Umairoh. Dengan Syarah Imrithy ; Syeikh Ibrohim Albajuri
 9. Mutammimah Al-Ajurumiyyah ; Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan Al-Hathab al-Maliki dilengkapi dengan Syarah Alfawakkih Aljaniyah ; Syeikh Abdullah bin Ahmad Asyafi’i Al-Makki dan Syarah Alkawakib Ad-durriyah ; Syeikh Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal.
 10. Nadzom alfiyah ;Muhammad bin Abdullah bin Malik bin Jamaluddin al-Thay aljayyani (Ibnu Malik) dengan syarahnya Syarah Ibnu Aqil; Imam Bahaudin Asy-Syafi’i
 11. Syarah Al-Asymuni ; Syeikh Ali bin Muhammad Al-Asymuni Asy-Syafi’i.

Kitab Akhlak dan adab:

 • Akhlak Lil banin Syeikh Umar Bin Ahmad Baradja
 • Ta’limul-Muta’alim; Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji.
 • Attibyan fi adabi hamalatil qur’an; imam Nawawi.
 • Adabul alim wal mutaallimin;K.H.Hasyim asy’ary

Kitab Tajwid

 1. Hidayah As-Shibyan ; Syeikh Sa’id Bin Sa’ad Al-Hadhromi Asy-Syafi’i.
 2. Tuhfatul Athfal ; Syeikh Sulaiman Al-Jamzuri
 3. Matan Al-Jazariyah ; Imam Ibnu Al-Jazari

Kitab Fikih merujuk pada Fikih Madzhab Syafi’i:

 1. Safinah An-Najah: Syeikh Salim bin ‘Abdullah Ibnu Samir Al-Hadrami Asy-Syafi’i.
 2. Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib: Al-Qadhi Abi Syuja’ dengan berbagai kitab penjelasan:
  • Fathul Qarib Syeikh Muhammad Bin Qosim ditambah penjelasan dari Hasyiah Albaijuri oleh :Syeikh Ibrohim Al-Bajuri dan Syarah Al-Iqna’ ; Syeikh Syihabudin Ahmad al-Manaufi Serta Tausyikh Annawawi ; Imam Nawawi Al-Bantani.
  • At-Tadzhib ; Dr. Mustofa Dib Albagho
  • Kifayatul Akhyar ;SyeikhTaqiyyuddin Al-Hishni.
  • Al-Iqna’; Syeikh Khotib As-Syurbini
 3. Al-yaqutun Nafis ;Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syathiri
 4. Umdatussalik wa uddatun Nasik ; Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Lu’lu’ bin Abdullah An-Naqib Ar-Rumi Al-Mishri dikenal dengan Ibnu An-Naqieb ditambah Syarah Anwar masalik; Syeikh Muhammad Az-Zuhri Al-Gamrawi.
 5. Zubad ; Syeikh Syihabudin yg dikenal dgn Ibnu Ruslan dilengkapi dengan Syarah ghayat Al-Bayan ; Syeikh Syamsudin Ar-Ramli, Mawahib as-shamad ; Syeikh Ahmad Al-Fasyni dan Fathul Rahman ; Syeikh Syihabudin Ahmad Ar-Ramli.
 6. Qurratul ‘Ain dan Syarahnya Fathul Mu’in ; Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari dengan Syarahnya I’anatu Tholibin ; al-Alamah Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi al-Bikry. Dilengkapi dengan Nihayatuz Zein Syarah dari Qurratul Ain ; Syeikh Nawawi Al-Bantani.
 7. Muqaddimah Hadhromiyah ; Sayyid Abdullah baafadhal Al-Hadhromi dilengkapi dengan Syarah Alfawaidh Almardhiyah; Syeikh Muhammad Ar-Ramli dan Almanhajil Qowim bi Syarhi masailit ta’lim ; Ibnu Hajar Al-Haitami.
 8. Busyro Al-Karim ; Syeikh Sa’id ba’isyan Al-Hadhromi.
 9. Minhaj an Nawawi; Imam Yahya Bin Syaraf Annawawi dilengkapi dgn Tuhfah Almuhtaj; Ibnu Hajar Al-Haitami,  Syarah Mughnil Muhtaj  ; Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini (Khotib As-Syurbini ) dan Nihayah Almuhtaj ; Syeikh Syamsudin Ar-Ramli.
 10. Almanhaj dan Fathul Wahhab ; Syeikh Zakariya Al-Anshori dilengkapi dengan Syarah Albujairami Alal Manhaj; Syeikh Albujairami
 11. Hasyiataa AlQolyubi Wa Umairoh ; Syeikh Syihabudin Al-Qolyubi
 12. Hasyiah Mauhib Dzil Fadhl ; Syeikh Mahfudz At-Tarmasi.
 13. Al-Muhaddzab ; Imam Asy-Syairazi; dilengkapi dengan Syarah Majmuk; Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin As-Subki, dan Syeikh Najib Muthi’i.

Kitab Fikih dari Ulama Belakangan:

A. Fikih lengkap

 1. Attaqrirotus sadidah sayyid hasan alkaf murid dari sayyid zein bin sumaith.
 2. Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabi Syafi’i; DR. Mustafa Sa’id al-Khinn, DR. Mushtafa Dibul Bugha, dan Syaikh Ali asy-Syarbiji.
 3. Ad-Durar an-Naqiyyah fi Fiqh as-Sadah asy-Syafi’iyyah; Syaikh Muhammad ash-Shadiq Qamhawi,
 4. Taisir Fathil Qarib al-Mujib lit Thalib al-Azhary an-Najib fi Shurah Sail wa Mujib. DR. Nashr Farid Muhammad Washil, dan DR. Abdul Hamid as-Sayyid Muhammad Abdul Hamid.
 5. Zadul Muhtaj fi Syarh al-Minhaj; Syaikh Abdullah bin Hasan Ali Hasan al-Kuhaji

B. Metode Tanya jawab dan Fatwa

 1. 100 Masalah K.H Syafi’i Hadzami.
 2. 40 Masalah K.H. Shirojuddin Abbas
 3. Qurrotul ain bi fatawa syeikh Ismail Ustman zein

C. Khusus Sholat

 1. Safinah As-Sholat ; Sayyid Abdullah bin Umar Al-Hadrami dilengkapi dgn Syarah Sullamul munajat ; Syeikh Nawawi al-Bantani
 2. Shohih Shifati Sholatin nabi; Hasan Bin Ali assaqqof.
 3. Kaifa tusholli;K.H Ihya’ Ulumuddin.
 4. Qunut Dr. Hasan Haitho

D. Khusus Haid.

 1. 1.Risalatul mahid Syeikh Nuruddin Marbu
 2. Haid dan permasalahannya K.H. Ustman Kediri

E. Khusus puasa

 1. Ash-Shiyam ; Sayyid Shirojuddin
 2. Husnul At-tabarikh Fi bayani Sholatit Tarawih Syeikh Abul Fadh As-sennori

Ushul Fiqih dan Kaedahnya

 1. Mabadiul awaliyah, As-Sulam, dan Al-Bayan Ust Abdul Hamid Hakim
 2. Al-Qowaidul Asasiyah Fi Ushul Fiqh; Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
 3. Alluma’ fi ushulil fiqh ; Imam Abu Ishaq Ibrohim Bin ‘Ali As-Syirazi
 4. Al-Waraqat ; Imam Al-Haramain dilengkapi Syarah Almahalli ; Imam Jalaluddin Almahalli.
 5. Al-Asybah Wan Nadzoir ; Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi
 6. Jam’ul Jawami’ ; Imam Tajudin As-Subki.

Kitab Tauhid :

 1. Shifat 20 ; Habib Ustman Bin Yahya Mufti Betawi
 2. Aqidatul Awam; Syaikh Ahmad Marzuqi Al-Maliki dengan Syarahnya Tahsilu Nailil Maram ; Syeikh Ahmad Almarzuqi, Nur Azzholam ; Syeikh Nawawi al-Bantani , Tashil Almaram; Syeikh Ahmad Al-Qathani, Jalaul Afham ; Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki , Fath Al- Allam; dr. Hisyam Kamil Musa, dan Syarah Arkanul Iman; dr Umar Abdullah Kamil.
 3. Risalah Ilmu Tauhid ; Syeikh Ibrohim Al-Bajuri dengan Syarah Tijanud darori ; Syekh Nawawi Al Bantani.
 4. Kifayatul awam:Syeikh Muhammad al_Fudhali.
 5. Addur Al-Farid Syeikh Ahmad Nahrawi dg Syarah Fathul Majid ; Syeikh Nawawi Al-Bantani.
 6. Jauharah At-Tauhid ; Imam Ibrohim Al-Laqqoni
 7. Jawahirul Kalamiyah ; Syeikh Thahir Al-Jazairi
 8. Ummul Barohin dengan Syarah Assanusiyah Shugra ; al-Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al- Hasani al-Tilimsani (832-895H)

Ditambah dengan Hasyiah Ad-Dasuqi ; Syeikh Muhammad Arafat Ad-Dasuqi dan Syarah Al-Hududi ; Syeikh Muhammad Bin Manshur Al-Hududi.

Kitab Akidah Al-Asyairoh :

 1. Al-Asma’ wa al-Shifat, Al-I’tiqad; Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Aliy ibn ‘Abdullah ibn Musa al-Baihaqi, Yang dikenal dengan Imam al-baihaqi (384-458)
 2. Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyyah: Ath-Thahawi, Syarh: Ibnu Abil ‘Izz.Untuk rujukan syarh atau penjelasan dari kitab-kitab akidah dan tauhid di atas jangan sampai memakai kitab penjelasan dari orang yang berbeda akidah dengan syeikh attahawi.Berhati-hatilah dalam mempelajari akidah dan tauhid karena banyak nya beredar kitab-kitab dari orang yang berfaham mujassimah, musyabbihah dan sesat.
 3. Maqolatul Islamiyyin ; Imam Abul Hasan Al-Asy’ari
 4. Al-ihtisan Alhaudh Fi Ilmil Kalam ; Imam Abul Hasan Al-Asy’ari
 5. Al-Kawkab Al-Azhar Syarah Al-Fiqhu Al-Akbar ; Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i.

 

Kitab Tafsir:

 1. Tafsir Al-Jalalain: Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli, dengan dilengkapi syarah dari imam Ashowi; tafsir ashowi
 2. Tafsir munir karya syeikh nawawi albantani
 3. Tafsir Al-maraghi; Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun ‟ im al Maraghi.
 4. Tafsir Ibnu Katsir; Imam Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi.
 5. Tafsir Tafsir Ad Durun Nazhim fi tafsiril Quranil ‘Azhim; Imam As-Subki
 6. Tafsir Munir ; Dr. Wahbah Az-zuhaili
 7. Tafsir Ath-Thabari: Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Kitab Hadits:

 1. Hadits Al-Arba’in An-Nawawiyyah: Imam Nawawi.
 2. Bulugh Al-Maram: Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan berbagai Syarh seperti :
  • Ibanatul ahkam; Sayyid alawi almaliki,
  • Mishbah adz-dzulam K.H.Muhajirin Bekasi.
 3. Attarghib Wa Tarhib ; Imam Zakiyudin Al-Munziri.
 4. Jami’us shoghir; imam Jalaluddin Asy-Suyuthi
 5. Riyadhus Sholihin dan Adzkar ; Imam Nawawi
 6. Kutub At-Tis’ah:
  • Muwattho’ Imam Malik bin Anas
  • Musnad Imam Ahmad bin Hanbal
  • Shahih Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Isma’il        bin Ibrahim bin al Mughiroh bin Bardizbah al ja’fi al Bukhori
  • Shahih Muslim, Imam Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi
  • Jami’ At-Tirmidzi, Imam Muhammad bin ‘Isa bin Surah
  • Sunan Abu Daud, Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq As-Sijistany.
  • Sunan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah
  • Sunan An-Nasai, Imam Annasa’i
  • Sunan Ad-Darimi ; Imam Ad-Darimi

Mushtolah Hadist

 1. Qowaidul asasiyah fi Mushtolahil hadist dan Al-Manhal Allathif ; Sayyid Muhammad bin Alawi almaliki
 2. Al-Manzummah al-Baiquniyyah; ‘Umar bin Muhammad al-Baiquni dengan Hasyiah Al-Ujhuri; Syeikh Yahya Al-Kattani
 3. Taysiru Mushthalahil Hadits ; Mahmud Thahhan.
 4. At-Taqriib wa at-Taisir li Ma’rifati Sunani al-Basyir an-Nazhir;Syeikh Muhyiddin Imam Nawawi
 5. Tadribu Rowi; Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi

Kitab Sirah:

 1. Khulashoh Nurul Yaqin; Syeikh Umar Abd Jabbar
 2. Nurul Yaqin ; Syeikh Muhammad khudhori bik
 3. Ar-Rahiq Al-Makhtum: Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri.

Kitab Kepribadian Rasulullah

 1. Asy-Syamail Al-Muhammadiyyah: Imam At-Tirmidzi.
 2. Arrosulul Muallim ; Syeikh Abd Fatah Abu Ghuddah
 3. Asyifa’ Fi hukukil Mustofa ; Qodhi Iyad

Kitab Tasawuf/Tazkiyatun Nufus :

 1. Nashoihul Ibad ; Syeikh Nawawi al-Bantani
 2. Risalatul Mu’awanah dan Nashoihud Diniyah ; Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad
 3. Sullamut Taufiq ; Syeikh Abdullah bin Husein ba’alawi dengan Syarah Mirqah Su’ud; Syeikh Nawawi al-Bantani dan Is’adur Rofiq ; Syeikh Babushail
 4. Irsyadul Ibad ; Syeikh Zainuddin almalibari
 5. Kifayatul Atqiya’ ; Syeikh Bakri Syatho
 6. Ar-Risâlah al-Qusyairiyah ; Imam al-Qusyairi,
 7. Tadzkiroh bi Ahwalil Mauta ; Syeikh Muhammad Al-Qurtubi
 8. Tanwirul Qulub; Syeikh Muhammad Amin Al-kurdi
 9. Bidayatul Hidayah dan Ihya’ ulumuddin; Hujjatul Islam Imam Gazali dengan Syarah Ithaff Saadatil Muttaqin ; Syekh Murtadho Az-Zabidi
 10. Tanbihul Mughtarrin dan Al-Anwar Al-Qudsiyah ; Imam Abd Wahhab Asy-Sya’roni
 11. Al-Hikam ; Ibnu Athoillah As-Sakandari

Kitab Amalan:

 1. Syarah Rothibul Haddad ; habib Alwi Bin Ahmad Al-Haddad
 2. Amalul yaumi wallailah ; Syeikh abu bakar addinauri

Kitab Dosa Besar:

 1. Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi.

Kitab di atas adalah karya ulama’ ahlussunnah wal jamaah dan termasuk rujukan lengkap, diakui oleh mayoritas ulama’ dan dipelajari di berbagai pesantren. Semoga tulisan kami bermanfaat untuk pembaca dan Silakan cari kitab yang disebut di atas serta belajarlah langsung dari seorang guru, sehingga menjadi ustadz yang mumpuni dalam bidang keilmuan bukan hanya di panggil ustadz tapi tidak bisa membedakan kata mufrod dan jama’, bukan hanya menjadi ustadz YouTube tapi tak bisa membedakan dalil Tayammum dan wudhu’ sehingga menyebabkan gagal faham, itu cara terbaik dalam mempelajari ilmu agama.

—Penulis adalah Pengurus MUI Kecamatan Cipayung Periode 2016-2021

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *