Komisi-Komisi

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Masa Khidmat 2015-2020

A. KOMISI FATWA

Ketua :   Drs. KH. Anshori Ya’kub, MA

Sekretaris  :  KH. Fakhrudin, MA

Anggota :

 1.  KH. M. Rais, LC
 2.  KH. Hasan Basri
 3.  KH. Nurul Fuad Zain
 4.  Dr. KH. Syibro Malisi
 5.  KH. Munib Maksum
 6.  KH. Biladil Kurdi
 7.  H. Abdul Muiz Ali, SPd.I

B. KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Ketua     :   Drs. KH. A. Wadjihuddin, MA

Sekretaris  :  KH. Kalimullah, Sag.

Anggota :

 1. Nurjayadi, SHI
 2. H. Mursalih, MA
 3. Nahrowi
 4. H. Endang Sofyan
 5. H. Aceng Zaini. Sag, MH
 6. M. Iqbal, SH

C. KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI

Ketua     :   Drs. KH. Romdhoni, MPd.

Sekretaris  :   H. Haikal Shodri, S.Psi,

Anggota :

 1. KH. Abdul Hamid Muin
 2. Drs. H. Djamal Suripno, MM
 3. A. Syaikhu Al Islami, SPd.I
 4. H. P. Heryanto, SPd, MPd
 5. Drs. H. Munir Arsyad
 6. Husni Mubarak, STh.I

D. KOMISI PEMBERDAYAAN UMAT

Ketua     :  Drs. KH. Nurhasan

Sekretaris  :  Moh. Faisal, SAg

Anggota :

 1. H. Thoman Fathurrahman
 2. KH. Fathonah
 3. KH. Ahmad Sayadi
 4. H. Machwardi
 5. KH. Farhanuddien Zaini
 6. Drs. KH. Abdul Rosyid Ridho
 7. H. Surur

E. KOMISI UKHUWAH

Ketua     :   Drs. KH. M. Naseh Nasrullah

Sekretaris  :   KH. Yusuf Sholeh

Anggota :

 1. Drs. H. Ahmadi, MM
 2.  KH. Wahyudin Anwar
 3.  H. Ismail, SKM
 4.  H. Thobri Hasan
 5.  Drs. KH. Nurul Ghulam
 6.  KH. Zainuri HZ
 7.  Drs. H. Wahid Ali

F. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, REMAJA DAN ANAK

Ketua     :   Dra. Hj. Dzubaidillah

Sekretaris  :  Dra. Hj. Aida Makbullah, MA

Anggota :

 1.  Dra. Hj. Titin Latifah
 2.  Olis Sri Murni,SE
 3.  Hj. Hamidah Ali
 4.  Hj. Hamidah Farhan
 5.  Hj. Widad Shodri

G. KOMISI PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA ISLAM

Ketua     :   Dr. KH. Saifullah Hasbiyallah, MA

Sekretaris  :  Hasbullah Ilan

Anggota :

 1.  Dr. H. Sardji
 2.  H. Zulkarnain
 3.  H. Lukman Hakim
 4.  Drs. KH. Abdul Majid, MA
 5.  KH. Ahmad
 6.  Zarkasyi Makhtum

—-Has—